W czym możemy Państwu pomóc?

Do współpracy z nami chcielibyśmy zaprosić przede wszystkim właścicieli lokali mieszkalnych, przeznaczonych pod wynajem. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze jesteśmy w stanie zadbać o każde mieszkanie, bez względu na jego standard czy stopień zaawansowania technicznego. Zarówno właściciele, jak i najemcy mieszkań, przekazując nam obowiązki administracyjno – eksploatacyjne, techniczne i finansowe - mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo. Naszym celem jest zapewnienie każdej nieruchomości najwyższej klasy obsługi przy jednoczesnym utrzymywaniu ponoszonych kosztów na jak najniższym poziomie. Pierwsze wynajęte mieszkanie, którym mieliśmy zarządzać przejęliśmy 15 lat temu. Od tej pory obsługa najmu, czyli zarządzanie mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem to dla nas praca i wyzwanie każdego dnia. Powierzając nam swoje zaufanie otrzymujesz kompleksową obsługę. Pamiętaj, pracując dla Ciebie, jesteśmy opiekunem Twojego mieszkania!

Zasady współpracy dotyczące właściciela mieszkania:

Zasady współpracy, w szczególności zakres czynności, wynagrodzenie oraz wszelkie inne aspekty szczegółowe określa umowa o zarządzanie lokalem. Treść umowy jest każdorazowo negocjowana indywidualnie z naszymi klientami.

Zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3 ugn, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa o zarządzanie, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej. Reguluje ona m. in. zakres usług świadczonych przez zarządcę na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, zakres jego kompetencji i odpowiedzialności, wynagrodzenie oraz inne warunki ustalone przez strony umowy.

Warunkiem skuteczności umowy jest właściwe ustalenie jej stron. Dlatego też należy dokładnie określić właściciela, czy też współwłaścicieli, łącznie z podaniem adresu i udziałów we współwłasności.

Z drugiej strony zarządca powinien podać m.in. swoje dane identyfikacyjne, formę prawną i ewentualnie umocowanie do zawierania umów w imieniu firmy. Najczęściej zarządca legitymuje się odpisem z KRS lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji lub Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kolejnym warunkiem skuteczności umowy jest identyfikacja nieruchomości. W tej części właściciel (współwłaściciele) powinien dokładnie opisać m.in. rodzaj nieruchomości, jej adres, sposób wykorzystania, obręb i numer działki, a także wskazać nr księgi wieczystej urządzonej dla tej nieruchomości. W przypadku małej wspólnoty lub tylko jednego właściciela zarządca może wymagać od nich wylegitymowania się tytułem prawnym do nieruchomości (np. umowa darowizny lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku).


W jaki sposób rozpoczyna się nasza współpraca? 

  • Dla zapewnienie profesjonalizmu i bezpieczeństwa usługi zarządzania, każdy właściciel nieruchomości, która jest przeznaczona na wynajem powinien przedstawić nam komplet dokumentów potwierdzających dane zgłaszanej nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej, aktualny wypis z rejestru gruntów) oraz udokumentować fakt, ze jest pełnoprawnym właścicielem nieruchomości. Konieczne będzie również przedstawienie dowodu osobistego, nr pesel, nr NIP.

  • Podpisujemy umowę współpracy dotyczącą zarządzania mieszkaniem. Umowa o zarządzanie staje się ważnym dokumentem regulującym stosunki pomiędzy zarządcą i właścicielem nieruchomości. Umowa zabezpieczy interesy zarówno właściciela, jak i opiekuna – zarządcy.

  • Właściciel przekazuje nam niezbędne dokumenty dotyczące mieszkania, m.in. umowy z dostawcami mediów. Przygotowywane zostaje również notarialne pełnomocnictwo do zarządzania w imieniu właściciela.

  • Jedno spotkanie w biurze nie wystarczy! Dbając o dobro transakcji będziemy chcieli wiedzieć jeszcze więcej, niż mówią same dokumenty. Ważnym krokiem w tym momencie jest osobiste obejrzenie otoczenia oferowanej nieruchomości oraz zdobycie wszelkich informacji na temat zalet jak i wad mieszkania, które niebawem będziemy zarządzać.

  • Ustalone są również podstawowe warunki, takie jak: wysokość miesięcznego czynszu, podpisanie raportu początkowego z właścicielem, poinformowanie wszystkich dostawców  o przejęciu zarządzania przez naszą firmę, poinformowanie ewentualnych aktualnych najemców o przejęciu zarządzania nad mieszkaniem, przejęcie kluczy,

Czy taka kompleksowa usługa jest droga?

Zapewniamy, że wszystkie usługi dotyczące zarządzania mieszkaniami nie są drogie! I wszystkich właścicieli na nie stać.

Skontaktuj się z nami, zapraszamy!Znajdź mieszkanie
Wynajem

Kraków, Wizjonerów 4Kraków, MichałowskiegoKraków, SzuwarowaKraków, Petrażyckiego