Zasady współpracy dotyczące właściciela mieszkania:

Zasady współpracy, w szczególności zakres czynności, wynagrodzenie oraz wszelkie inne aspekty szczegółowe określa umowa o zarządzanie lokalem. Treść umowy jest każdorazowo negocjowana indywidualnie z naszymi klientami.

Zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3 ugn, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa o zarządzanie, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej. Reguluje ona m. in. zakres usług świadczonych przez zarządcę na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, zakres jego kompetencji i odpowiedzialności, wynagrodzenie oraz inne warunki ustalone przez strony umowy.

Warunkiem skuteczności umowy jest właściwe ustalenie jej stron. Dlatego też należy dokładnie określić właściciela, czy też współwłaścicieli, łącznie z podaniem adresu i udziałów we współwłasności.

Z drugiej strony zarządca powinien podać m.in. swoje dane identyfikacyjne, formę prawną i ewentualnie umocowanie do zawierania umów w imieniu firmy. Najczęściej zarządca legitymuje się odpisem z KRS lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji lub Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kolejnym warunkiem skuteczności umowy jest identyfikacja nieruchomości. W tej części właściciel (współwłaściciele) powinien dokładnie opisać m.in. rodzaj nieruchomości, jej adres, sposób wykorzystania, obręb i numer działki, a także wskazać nr księgi wieczystej urządzonej dla tej nieruchomości. W przypadku małej wspólnoty lub tylko jednego właściciela zarządca może wymagać od nich wylegitymowania się tytułem prawnym do nieruchomości (np. umowa darowizny lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku).

W jaki sposób rozpoczyna się nasza współpraca? 

  • Dla zapewnienie profesjonalizmu i bezpieczeństwa usługi zarządzania, każdy właściciel nieruchomości, która jest przeznaczona na wynajem powinien przedstawić nam komplet dokumentów potwierdzających dane zgłaszanej nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej, aktualny wypis z rejestru gruntów) oraz udokumentować fakt, ze jest pełnoprawnym właścicielem nieruchomości. Konieczne będzie również przedstawienie dowodu osobistego, nr pesel, nr NIP.

  • Podpisujemy umowę współpracy dotyczącą zarządzania mieszkaniem. Umowa o zarządzanie staje się ważnym dokumentem regulującym stosunki pomiędzy zarządcą i właścicielem nieruchomości. Umowa zabezpieczy interesy zarówno właściciela, jak i opiekuna – zarządcy.

  • Właściciel przekazuje nam niezbędne dokumenty dotyczące mieszkania, m.in. umowy z dostawcami mediów. Przygotowywane zostaje również notarialne pełnomocnictwo do zarządzania w imieniu właściciela.

  • Jedno spotkanie w biurze nie wystarczy! Dbając o dobro transakcji będziemy chcieli wiedzieć jeszcze więcej, niż mówią same dokumenty. Ważnym krokiem w tym momencie jest osobiste obejrzenie otoczenia oferowanej nieruchomości oraz zdobycie wszelkich informacji na temat zalet jak i wad mieszkania, które niebawem będziemy zarządzać.

  • Ustalone są również podstawowe warunki, takie jak: wysokość miesięcznego czynszu, podpisanie raportu początkowego z właścicielem, poinformowanie wszystkich dostawców  o przejęciu zarządzania przez naszą firmę, poinformowanie ewentualnych aktualnych najemców o przejęciu zarządzania nad mieszkaniem, przejęcie kluczy,

Zasady współpracy dotyczące Najemcy mieszkania: 

Jak zaczyna się nasza współpraca?  

Na początku staramy się zrozumieć Twoje oczekiwania i potrzeby. Zadamy wiele pytań, aby dowiedzieć się gdzie najchętniej byś zamieszkał, jaką kwotę przeznaczysz na wynajem, jaki standard nieruchomości jest dla Ciebie najważniejszy.  

  • Proponując listę ofert mieszkań przygotowaną specjalnie dla Ciebie zaprosimy Cię na oglądanie najciekawszych lokali.

  • Jeśli zdecydujesz się na wynajem mieszkania podpiszemy Z Tobą, w imieniu właściciela umowę najmu. Staramy się aby umowa najmu chroniła obie strony w równym stopniu. Zarówno Najemca jak i Właściciel mają swoje prawa i obowiązki. W umowę najmu wpisywane są wszystkie uzgodnienia między stronami. Przed podpisaniem umowy najmu jej treść ustalana jest między Właścicielem nieruchomości a Najemcą. Każda ze stron może się umową wcześniej zapoznać, a w przypadku pytań wyjaśnić swoje wątpliwości.

  • Kolejnym krokiem będzie przekazanie kluczy do mieszkania, spisanie liczników i protokołu zdawczo – odbiorczego mieszkania, przyjęcie czynszu za pierwszy miesiąc oraz kaucji depozyt. Do protokołu wpisywane jest stan i wyposażenie lokalu. Spisywane są stany liczników, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozliczeń.

  • W trakcie trwania umowy najmu to my zajmujemy się obsługą wynajmowanej nieruchomości. Jesteśmy do dyspozycji Najemcy i pomagamy mu we wszystkich kwestiach dotyczących bieżącej obsługi. Jesteśmy w stanie zorganizować konieczne naprawy, sprzątanie, ubezpieczyć nieruchomość czy doposażyć ją w potrzebne elementy. Najemca może się do nas zgłaszać z każdym problemem czy zapytaniem.

  • Po wygaśnięciu umowy najmu spotykamy się ponownie w celu odebrania od Najemcy nieruchomości. W tym dniu również sporządzany jest protokół, który zawiera stan lokalu, jego wyposażenie, stany liczników. Po dokonaniu takiego odbioru, na podstawie spisanych stanów liczników dokonywane jest końcowe rozliczenie i zwrot kaucji.

Czy taka kompleksowa usługa jest droga?

Zapewniamy, że wszystkie usługi dotyczące zarządzania mieszkaniami nie są drogie! I wszystkich właścicieli na nie stać.

Skontaktuj się z nami, zapraszamy!Znajdź mieszkanie
Wynajem

Kraków, Petrażyckiego