FAQ

Co to jest Umowa Najmu Okazjonalnego?

UMOWA O NAJEM OKAZJONALNY Do umowy najmu okazjonalnego lokalu muszą być dołączone następujące dokumenty: oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się opróżnić i wydać właścicielowi używany lokal w terminie wskazanym w żądaniu. Forma aktu notarialnego oświadczenia najemcy okazjonalnego pozwala zastosować właścicielowi rygor z art. 777 Kpc tj. złożenie do Sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu najemcy, jeżeli ten dobrowolnie po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu nie opróżnił dotychczas używanego lokalu. Koszt notarialnego oświadczenia to około 150 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę). wskazanie przez najemcą innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu prze komornika. Daje to komornikowi prawo do wyprowadzenia dłużnika do wskazanego przez niego w umowie najmu okazjonalnego lokalu. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy. Takie oświadczenie może mieć zwykłą formę pisemną, jednak na żądanie wynajmującego najemca będzie musiał złożyć oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. Najemca będzie odpowiedzialny za utratę możliwości zamieszkania w innym lokalu co do, którego przedłożył wcześniej pisemne oświadczenie tej osoby. Będzie miał 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu, aby wskazać inny lokal, do którego dobrowolnie się przeprowadzi i przedłożyć stosowne oświadczenie innego właściciela, pod rygorem wypowiedzenia umowy. Jeżeli najemca tego nie zrobi to właściciel będzie mógł wystosować pisemne żądanie opróżnienia lokalu wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. Dopiero w przypadku bezskutecznego upływu tego okresu, właściciel może podjąć kroki eksmisji usunięcia uciążliwego i niesolidnego lokatora. W przypadku zastosowania eksmisji komorniczej nie ma okresu ochronnego w stosunku do kobiet w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych czy obłożnie chorych. Umowa najmu okazjonalnego oprócz taksatywnie wymienionych dokumentów, które muszą być załączone do umowy, aby właściciel mógł skorzystać z prawa eksmisji bez obowiązku dostarczenia innego lokalu może wynikać jedynie z jednoznacznie wyrażonej przez najemcę woli w formie aktu notarialnego oraz obowiązku zgłoszenia takiej umowy do opodatkowania Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie tego zgłoszenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez właściciela uproszczona eksmisja w trybie art. 1046 Kpc nie będzie możliwa.

Wymagania Umowy Najmu Okazjonalnego

ZESTAWIENIE WYMOGÓW USTAWOWYCH W UMOWIE O NAJEM OKAZJONALNY 1.Właściciel mieszkania przedstawia formularz umowy o najem okazjonalny 2.Najemca dołącza oświadczenie w formie aktu notarialnego (w którym najemca poddaje się rygorowi art. 777 Kpc), że wyprowadzi się z lokalu w razie egzekucji i wskazuje drugi adres 3.Wynajmujący może zażądać pisemnej zgody właściciela wskazanego lokalu na przyjęcie najemcy i kaucji nie wyższej niż 6 – krotność czynszu. 4.Najemca zaczyna korzystać z mieszkania od umówionego terminu. 5.Właściciel ma 14 dni na zgłoszenie umowy Naczelnikowi US właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. 6.Rozwiązanie umowy o najem okazjonalny – po upływanie czasu, na jaki została zawarta lub okres wypowiedzenia.

Umowa Najmu loklau mieszkalnego

Rodzaj umowy sporządzany pomiędzy Wynajmującym - będącym dysponentem nieruchomości (właścicielem, współwłaścicielem, zarządcą, pełnomocnikiem, administratorem) a Najemcą w celu określenia zasad oddania w Najem przedmiotu najmu jakim jest lokal mieszkalny. Umowa taka musi zawierać nastepujące elementy: 1. Dane stron umowy ( Wynajmujący, Najemca, wraz z dokladnymi adresami, numerami dowodów itd.) 2. Datę i miejsce zawarcia umowy, 3. Opis przedmiotu najmu (lokalu mieszkalnego z podaniem dokładnego adresu, metrażu, ilości pokoi itd.) 4. Czas na jaki zostaje zawarta (umowa na czas określony lub nieokreslony z oznaczeniem okresu wypowiedzenia) 5. Okres na jaki umowy zostaje zawarta (dotyczy umowy na czas okreslony), 6. Kwotę za jaką lokal zostaje udostępniony. 7. Wskazanie płatnika mediów (jeśli zachodzi taka potrzeba) 8. Wysokośc kaucji zwrotnej. 9. Termin przekazania lokalu wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. To tylko kilka podstawowych informacji które powinny być zawarte w każdej umowie najmu. Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego znajduje się w zakładce "Wzory umów"

Protokół zdawczo-odbiorczy

Powinien zawierać spis całego wyposażania mieszkania (wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz zużycia) oraz określać standard wykończenia tegoż lokalu. Im dokładniej zostanie opisany na początku stan mieszkania tym mniej problemów będzie z rozliczeniem ewentualnych uszkodzeń bądź braków, podczas zdawania lokalu. Ważną rzeczą jest spisanie stanu liczników dostepnych mediów dla mieszkania. Protokół winien być podpisany w dniu przekazania oraz odbioru nieruchomości.

Ankieta danych osobowych Najemcy

Formularz do dyspozycji Wynajmującego, zawierający informacje o Najemcy mogące mieć znaczenie podczas trwania Umowy Najmu. W szczególności ważne są pozycje dotyczące bliskiej rodziny najemcy (na wypadek nieprzewidzianych okoliczności), referencje z poprzednich miejsc zamieszkania (pomaga to częściowo zweryfikować rzetelność Najemcy), jak również miejsce pracy lub źródło finansowania (wskazuje czy Najemca będzie w stanie regularnie opłacać Najem lokalu). Są to tylko podstawowe informacje, ankieta może być bardziej rozbudowana, im wiecej wiemy o Najemcy tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będziemy czymś zaskoczeni w trakcie trwania Najmu. Ankieta ta od jakiegoś czasu stała się obowiązkowym elementem wszelkich Umów Najmu.

W jaki sposób najlepiej rozliczać media w wynajmowanym lokalu?

Istnieją co namniej trzy metody rozliczania mediów w wynajętym lokalu. 1. Przepisanie liczników na Najemcę - po spisaniu protokołu z-o i odpisaniu wskazań liczników oraz ich numerów, udajamy się z Najemcą do poszczególnych instytucji, które dostarczaj media (Zakład Energetyczny, Gazownia, wodociągi). Metoda ta jest najwygodniejsza dla Wynajmującego, bowiem podczas trwania umowy najmu nie musi sie zajmować rozliczeniami z dostawcami mediów. Niestety nie wszystkie media da się przepisać. Spółdzielnie mieszkaniowe jaki Wspólnoty mieszkaniowe, bardzo rzadko zgadzają się na rozliczenia z Najemcą. 2. Wg. wskazań liczników - ten sposób zalecany jest dla wszystkich, którzy nie lubia mieć nieprzewidzianych dopłat do prądu, gazu lub wody. Wynajmujący co miesiąc na podstawie odczytu liczników i aktualnie obowiązujących stawek, sam oblicza faktyczne zużycie mediów w lokalu i wystawia najemcy odpowiednią notę z naliczeniami. W ten sposób można dokładnie kontrolować faktyczne zużycie poszczególnych mediów przez najemcę 3. Wg. zaliczek naliczonych przez dostawcę mediów - najpopularniejsza jak do tej pory metoda, polegająca na opłacaniu przez najemcę zaliczek na poszczególne media na podstawie książeczek, wystawianych przez odpowiednie instytucje dostarczające media do mieszkania. Niestety zdażają się tu niespodzianki podczas rozliczeń końcowych, bowiem zużycie faktyczne może bardzo różnić się od prognozowanego, zwłaszcza w mieszkaniach z piecami dwufunkcyjnymi gazowymi.

Jaki zapłacić podatek od wynajmu?

Jak co rok, osoby czerpiące zyski z wynajmu nieruchomości muszą do 20 stycznia zadeklarować, w jaki sposób będą odprowadzały podatek dochodowy. Co do zasady decyzji tej nie można zmienić przez cały rok podatkowy, a do wyboru jest ryczałt, zasady ogólne i podatek liniowy. Podatki zależne od formy wynajmu Czym innym jest w myśl polskich przepisów tzw. wynajem prywatny, kiedy do wyboru podatnik ma skalę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany, a czym innym wynajem jako forma przedsiębiorczości (wówczas można wybierać między skalą a podatkiem liniowym). W obu przypadkach domyślną formą opodatkowania jest skala podatkowa. Co ważne, osoby wynajmujące mieszkania prywatnie, muszą skupić się nie tylko na samych formach podatku, ale także tym, od której z kwot się go płaci. Według skali podatkowej oblicza się bowiem podatek dochodowy (w wysokości 18 lub 32%) od dochodu, a ryczałt to 8,5% od przychodu. Przychodem jest – w pewnym uproszczeniu – czynsz uzyskiwany od najemcy, natomiast dochodem – przychód pomniejszony o wydatki.Znajdź mieszkanie
Wynajem

Kraków, Petrażyckiego